Novice

Izvajamo intervjuje z nosilci javnih politik v Sloveniji

Posted: 12. 9. 2017 ob 13:33   /   by   /   comments (0)

Po izvedbi aktivnosti med poletjem se je sestala ožja projektna skupina, ki je pregledala načrtovane dejavnosti in dosežke ter oblikovala plan dela za naslednje tedne. V času med februarjem in septembrom 2017 je bila pozornost posvečena zlasti izvajanju in obdelavi strukturiranih intervjujev z nosilci javnih politik v Sloveniji. Zaradi objektivizacije rezultatov smo med sogovornike prvotno sestavljenemu naboru funkcionarjev in najvišjih uradnikov v ministrstvih in drugih pristojnih organih dodali še nekaj nekdanjih nosilcev politik in zunanjih strokovnjakov. Vprašalnik za razgovore je bil strukturiran s poudarki na različne vidike razvoja javnih politik, od strateških, normativnih, procesnih, institucionalnih, finančnih do informacijskih, pri čemer se nanaša na kvantificirano oceno stanja teh vidikov, kot tudi opisne razsežnosti razvoja politik. V 1. fazi projekta (sklop 2) so bili tako izvedeni, običajno 1-2 urni, razgovori s prek 20 respondenti za politike na področjih varstva okolja, načrtovanja prostora in gradnje, tujcev in migracij, davkov, osnovnega in visokega šolstva, raziskav in znanosti, pokojninskega in zdravstvenega varstva, kulture, prometa, varstva potrošnikov itd., med medresorskimi politikami pa zlasti glede proračunskega financiranja, razvoja lokalne samouprave, e-uprave in upravnih procesov. Nadalje tekoče poteka obdelava rezultatov, ki zaradi kvalitativne metode zbiranja podatkov terja dodatno delo v smislu prepisov intervjujev v nekvantitativnih delih vprašalnika in njihovi analizi z izbranim IT orodjem (prek kodiranja nadaljnja obravnava povezav oz. odnosov med spremenljivkami in koncepti, na katere se nanaša projekt). Preliminarni rezultati raziskave kažejo – kljub siceršnji heterogenosti obravnavanih javnih politik – niz skupnih značilnosti, npr. predpostavljena manka institucionalizacije razvoja politik (policy-making unit) in njihovega vrednotenja, tako stanja zadev (ex ante evalvacija), kot predvsem naknadnih ocen o doseganju ciljev (ex post evalvacija). Izidi ugotovitev te faze projekta bodo podlaga za nadaljnje delo v 2. fazi, vse skupaj v smeri oblikovanja modela za spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in projektov javnega sektorja.