Objave

1.01 Izvirni znanstveni članek

MENCINGER, Jernej, KOVAČ, Polonca, JUKIĆ, Tina, VINTAR, Mirko. Public policy design and implementation in Slovenia. Mednarodna revija za javno upravo, ISSN 2335-3414. [Tiskana izd.], dec. 2017, letn. 15, št. 3/4, str. 9-38, graf. prikazi, tabele. http://www.fu.uni-lj.si/fileadmin/usr-files/MRJU/MRJU_2017-03-04_01_Mencinger__Kovac__Jukic__Vintar.pdf. [COBISS.SI-ID 5150382]

KOTNIK, Žiga, KOVAČ, Polonca. Development of public administration and governance in Central and Eastern Europe: content analysis of The NISPAcee Journal. The NISPAcee journal of public administration and policy, ISSN 1337-9038, 2018, vol. 11, no. 1, str. 229-252, ilustr. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/nispa.2018.11.issue-1/nispa-2018-0010/nispa-2018-0010.pdf. [COBISS.SI-ID 5213102]

ROPRET, Marko, ARISTOVNIK, Aleksander, KOVAČ, Polonca. A content analysis of the rule of law within public governance model : old vs. new EU member states. The NISPAcee journal of public administration and policy, ISSN 1337-9038, Dec. 2018, vol. 11, no. 2, str. 129-152, graf. prikazi, tabele. https://content.sciendo.com/view/journals/nispa/11/2/article-p129.xml. [COBISS.SI-ID 5258926]

KOVAČ, Polonca. Potentials of administrative procedures as a participatory tool within governance models in Central and Eastern Europe. Danube : law and economics review, ISSN 1804-6746. [Printed ed.], 2018, vol. 9, issue 4, str. 227-244, tabele. https://content.sciendo.com/view/journals/danb/9/4/article-p227.xml, doi: 10.2478/danb-2018-0014. [COBISS.SI-ID 5261998]

STANIMIROVIĆ, Dalibor, VINTAR, Mirko. Conceptualization of an integrated indicator model for the evaluation of e-government policies. Electronic journal of e-government, ISSN 1479-439X, dec. 2013, vol. 11, no. 1, str. 293-307. http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=266. [COBISS.SI-ID 4252846]

STANIMIROVIĆ, Dalibor, VINTAR, Mirko. A critical insight into the evaluation of e-government policies : reflections on the concept of public interest. International journal on advances in life sciences, ISSN 1942-2660, 2013, vol 5, no. 1/2, str. 52-65.http://www.iariajournals.org/life_sciences/lifsci_v5_n12_2013_paged.pdf. [COBISS.SI-ID 4151982],

STANIMIROVIĆ, Dalibor, JUKIĆ, Tina, NOGRAŠEK, Janja, VINTAR, Mirko. Analysis of the methodologies for evaluation of e-government policies. V: SCHOLL, H. Jochen (ur.). Electronic government : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7443). Heidelberg [etc.]: Springer. cop. 2012, str. 234-245, ilustr. [COBISS.SI-ID 3985326]

NOGRAŠEK, Janja, STANIMIROVIĆ, Dalibor, JUKIĆ, Tina, VINTAR, Mirko. Razvoj integralnega modela kazalnikov za evalvacijo politik na področju e-uprave. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], okt./nov./dec. 2012, letn. 20, št. 4, str. 218-228, ilustr. [COBISS.SI-ID 4045486]

KOTNIK, Žiga, KLUN, Maja, ŠKULJ, Damjan. Performance budgeting model in the environmental perspective : tackling waste pollution. Administraţie şi management public, ISSN 1583-9583, 2017, 29, str. 141-150, tabele. http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2017/29-09.pdf. [COBISS.SI-ID 5141422],

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

KOTNIK, Žiga, KOVAČ, Polonca. The NISPAcee Journal’s contribution to public administration in Central and Eastern Europe. V: Public administration for well-being and growth. Iaşi: NISPAcee, 2018, ilustr. http://www.nispa.org/conf_paper_details2018.php?cid=26&p=4077&pid=8358. [COBISS.SI-ID 5199022]

STANIMIROVIĆ, Dalibor, LEBEN, Anamarija, JUKIĆ, Tina, VINTAR, Mirko. Conceptualization of an integrated indicator model for evaluation of e-government policies. V: EGPA Annual Conference, Bergen, Norway, 5.-8. september, 2012. Bergen: EGPA, 2012, ilustr. [COBISS.SI-ID 3943086]

STANIMIROVIĆ, Dalibor, VINTAR, Mirko. Developing an integrated model of indicators for monitoring and evaluating the effectiveness of e-government policies. V: Public administration East and West : twenty years of development. Ohrid: NISPAcee. 2012, ilustr. [COBISS.SI-ID 3945902]

STANIMIROVIĆ, Dalibor, VINTAR, Mirko. Evaluation of e-government policies : overlooked aspect of public interest. V: BERNTZEN, Lasse (ur.), DINI, Petre (ur.). SOTICS 2012 : the second international conference on social eco-informatics, october 21-26, Venice, Italy. [S. l.]: IARIA. 2012, str. 35-41. [COBISS.SI-ID 4008878]

 

NOGRAŠEK, Janja, STANIMIROVIĆ, Dalibor, JUKIĆ, Tina, VINTAR, Mirko. Razvoj integralnega modela kazalnikov za evalvacijo politik na področju e-uprave. V: Ustvarimo nove rešitve! : zbornik prispevkov, 19. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, 16.-18. april 2012. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2012, 12 str. [COBISS.SI-ID 3846830]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

KOVAČ, Polonca. Predpisi kot dejavnik razvoja javnih politik. V: VINTAR, Mirko (ur.), ARISTOVNIK, Aleksander (ur.), KLUN, Maja (ur.). Vidiki in dejavniki uspešnega izvajanja javnih politik v Sloveniji = Aspects and factors for the successful implementation of public policies in Slovenia, (Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 2018, str. 81-101, tabele. [COBISS.SI-ID 5228718]

MENCINGER, Jernej, VINTAR, Mirko. Nekateri izbrani vidiki in problemi oblikovanja in izvajanja javnih politik v Sloveniji. V: VINTAR, Mirko (ur.), ARISTOVNIK, Aleksander (ur.), KLUN, Maja (ur.). Vidiki in dejavniki uspešnega izvajanja javnih politik v Sloveniji = Aspects and factors for the successful implementation of public policies in Slovenia, (Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 2018, str. 31-63, tabele. [COBISS.SI-ID 5228462]

STANIMIROVIĆ, Dalibor, LEBEN, Anamarija, VINTAR, Mirko. Evaluation of e-government policies – development of the systemic aproach. V: VINTAR, Mirko (ur.), ARISTOVNIK, Aleksander (ur.), TODOROVSKI, Ljupčo (ur.). Sodobni pristopi, metrike in kazalniki za spremljanje in vrednotenje javnih politik = Modern approaches, metrics and indicators for monitoring and evaluating public policies, (Zbirka znanstvenih monografij Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 2013, str. 229-250, ilustr. [COBISS.SI-ID 4264366]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

KOTNIK, Žiga, UMEK, Lan, KOVAČ, Polonca, VINTAR, Mirko. The ATENA project results : prispevek na International Workshop on the Role of Public Administrationin Public Policies’ Designl, Ljubljana, 19th-20th April 2018. [COBISS.SI-ID 5184942]

JUKIĆ, Tina, KOVAČ, Polonca. Key learning for Sloveninan public administration : prispevek na International Workshop on the Role of Public Administrationin Public Policies’ Designl, Ljubljana, 19th-20th April 2018. [COBISS.SI-ID 5185198]